Mesyuarat / Persidangan Dewan Negeri

Dewan Negeri Pahang bersidang sebanyak tiga kali setahun.  Walaubagaimanapun jika terdapat perkara-perkara yang penting yang perlu disegerakan seperti pindaan kepada Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang atau seumpamanya, maka persidangan dewan boleh diadakan pada bila-bila masa.

Dewan Negeri Pahang berfungsi dengan sempurna dan dengan penuh kemuliaan dengan adanya perkara-perkara berikut :-
 

Cokmar Dewan

Cokmar merupakan lambang kebesaran sesebuah kerajaan yang mengamalkan demokrasi berparlimen, di samping merupakan satu lambang ketinggian dan kemuliaan Dewan  Negeri.  Kedudukan Cokmar ini dibawa masuk ke dalam Dewan mendahului Yang DiPertua Dewan semasa persidangan diadakan.  Semasa Persidangan dirasmikan, Cokmar juga akan dibawa masuk mendahului Yang DiPertua dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang atau wakil baginda.  Cokmar diletakkan di atas tempat yang khas di dalam Dewan.  Motif yang terdapat di bahagian atas Cokmar Dewan Negeri Pahang yang diberikan nama Keris Pusaka Warisan.  Cokmar yang ditempa daripada perak yang bermutu tinggi bertahtakan emas tempayan.  Potongan ayat Al-Quran (Ayat 85, Surah Asy-Syura) yang terukir pada cokmar ini jelas menunjukkan betapa hasrat dan aspirasi dan diharapkan oleh Dewan ini kepada anggota-anggota yang dipilih oleh rakyat agar sentiasa mengingati, menyedari dan menghayati tentang kepentingan  bermuafakat dan bermusyuarah dalam usaha menyelesaikan sekiranya ada  sebarang masalah yang berupa pertentangan fikiran dan sengketa.  Mesyuarah yang dijalankan pula itu hendaklah penuh beradab, diadakan dalam suasana hening dan bertatatertib.

Yang DiPertua Dewan

Yang DiPertua Dewan adalah merupakan pentadbir yang mengendalikan dewan semasa bersidang.  Disamping Jawatankuasa-jawatankuasa Dewan,Yang DiPertua Dewan juga menetapkan aturan mesyuarat dan semasa bersidang. Mengikut kelazimannya, perlantikan Yang DiPertua Dewan dibuat pada hari mula-mula Persidangan Dewan Pertama selepas sesuatu Pilihan Raya Umum diadakan.  Perlantikan ini dibuat  mengikut Bahagian II, Bab IV, Perkara 27-Undang-undang Tubuh Kerajaan Pahang

Menteri Besar

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang akan mengambil salah seorang daripada ahli Dewan Negeri yang telah memenangi sesuatu Pilihan Raya Umum sebagai Menteri Besar bagi mempengerusikan Majlis Mesyuarat Kerajaan mengikut Bahagian II, Bab IV,Perkara 27 - Undang-undang Tubuh Kerajaan Pahang.

Ahli - ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang

Atas Nasihat Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang boleh melantik tidak lebih daripada sepuluh orang dan tidak kurang daripada empat orang ahli lain di kalangan Ahli Dewan Negeri untuk menganggotai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengikut Bahagian II, Bab I, Perkara 4 fasal (2) (a) dan (b) Undang-undang Tubuh Kerajaan Pahang. Ahli-ahli majlis mesyuarat akan mempengerusikan beberapa jawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan yang ditetapkan.
 

Korum

Korum bagi Dewan Negeri Pahang dan semua Jawatankuasa Dewan hendaklah mengandungi satu pertiga Ahli-ahli Dewan Negeri Pahang yang tidak termasuk Pengerusi.

Jawatankuasa Dewan

Dewan menubuhkan beberapa Jawatankuasa bermula setiap penggal persidangan.  Jawatankuasa ini merupakan sebahagian dari kesempurnaan Dewan Negeri Pahang.  Semua Jawatankuasa Dewan Negeri ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Yang Dipertua Dewan kecuali Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri Pahang yang pengerusinya dilantik di kalangan Ahli Dewan berdasarkan kekanaan.

 • Jawatankuasa Dewan adalah seperti berikut :

  • Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri Pahang
    
  • Jawatankuasa Peraturan Tetap Dewan
    
  • Jawatankuasa Hak dan Kebebasan
    
  • Jawatankuasa Pilihan Khas
    
  • Penyata Rasmi Dewan
   • Sebuah penerbitan yang berjudul Penyata Rasmi Dewan akan dikeluarkan setiap kali berakhirnya Persidangan Dewan Negeri Pahang.  Buku ini mengandungi semua ucapan yang dilafazkan di dalam dewan dan dalam sesebuah  Jawatankuasa Dewan.  Penyata rasmi ini diedarkan kepada semua Ahli Dewan Negeri Pahang.

Penyata Rasmi Dewan Negeri


 •  
 • Print
 • Email this page